Nasza kancelaria oferuje dłużnikom profesjonalne i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania upadłościowego, starając się maksymalnie ochronić ich ekonomiczno-prawne interesy. Począwszy od doradztwa w zakresie wypracowania optymalnej dla dłużnika strategii upadłości, poprzez reprezentowanie go w toku postępowania upadłościowego, po doradztwo transakcyjne w zakresie transakcji Pre-pack – przygotowana likwidacja.

1. Co to jest upadłość przedsiębiorstwa?

Podstawowymi cechami otoczenia konkurencyjnego są ryzyko i niepewność, z którymi musi mierzyć się każde przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwach, które napotykają trudności związane ze skutecznym funkcjonowaniem w otoczeniu rynkowym, pojawiają się najpierw procesy restrukturyzacyjne, a w przypadku ich niepowodzenia, postępowanie upadłościowe.

Postępowanie upadłościowe jest prawnie unormowanym procesem zakończenia działalności przedsiębiorstwa, które mimo podjęcia i wdrożenia działań naprawczych, w długim okresie, z przyczyn obiektywnych, nie jest wstanie skutecznie rywalizować z konkurencją i regulować swoich zobowiązań. Utrzymywanie się tego stan prowadzi do degradacji ogólnej substancji przedsiębiorstwa.

Procedura upadłości polega na, poddanej kontroli sądu, likwidacji majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa przez syndyka. Jej celem jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu oraz uporządkowanie i zakończenie spraw dłużnika.

2. Po co przeprowadza się upadłość przedsiębiorstwa?

Postępowanie upadłościowe jest prawnie unormowanym procesem zakończenia działalności trwale niewypłacalnego przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia często rozbieżnych interesów wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza wierzycieli (pracowników, banków, kontrahentów, ZUS i US), strony społecznej i dłużnika. Jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie przez syndyka masy upadłości ma na celu uporządkowanie i zamknięcie spraw przedsiębiorstwa.

3. Jakie korzyści daje sądowe postępowanie upadłościowe?

Decydując się na postępowanie upadłościowe dłużnik zyskuje szansę na uporządkowanie i zamknięcie spraw przedsiębiorstwa. Dzięki skoordynowanemu procesowi egzekucji generalnej prowadzonej przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza dłużnik unika nieskoordynowanej egzekucji z poszczególnych składników przedsiębiorstwa, prowadzonej przez różnych komorników. Prawomocne ogłoszenie upadłości z mocy prawa powoduje umorzenie komorniczych postępowań egzekucyjnych.

Dłużnik oraz wierzyciele zyskują możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub jego zorganizowanej części, co daje szansę na uzyskanie środków pozwalających na pełniejsze zaspokojenie ogółu wierzycieli.

Decydując się na postępowanie upadłościowe, we właściwym terminie, zarząd uwalania się od odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa.

Profesjonalne przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, w którym pomóc może doradca restrukturyzacyjny, daje szanse na pełne skorzystanie z instytucji przewidzianych w prawie upadłościowym.

4. Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym

Rolą syndyka jest przeprowadzenie procesu likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa, tak aby, w możliwie najwyższym stopniu zaspokoić rozbieżne interesy różnych grup wierzycieli.

Syndyk w postępowaniu upadłościowym zostaje wyznaczony przez sąd do zarządzania majątkiem przedsiębiorcy, który został postawiony w stan upadłości. Od chwili objęcia majątku upadłego syndyk zarządza nim, zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby trzecie oraz przystępuje do jego likwidacji w celu spłaty wierzycieli.

5. Upadłość a egzekucja komornicza

Głównym celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu z majątku upadłego dłużnika – czyli egzekucja należnych im wierzytelności.

Aby móc zrealizować ten cel prawo upadłościowe daje możliwość, już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, ochrony przeciwegzekucyjnej poprzez zabezpieczenie przebiegu postępowania w formie zawieszenia egzekucji komorniczej na czas jego rozpoznania. Po otwarciu postępowania upadłościowego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Natomiast zawieszone postępowanie umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

6. Upadłość krok po kroku: Co? Kto? Jak? Gdzie? Kiedy?

Przebieg każdego postępowania upadłościowego można podzielić na dwa główne etapy. Pierwszy z nich to postępowanie w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości. Drugi etap to właściwe postępowanie upadłościowe.

Postępowanie w przedmiocie wniosku o ogłoszenie upadłości:

Co? Weryfikacja ustawowych przesłanek upadłości przedsiębiorstwa – trwała niewypłacalność.

Kto? Dłużnik lub wierzyciel z pomocą licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego dokona analizy i oceny istnienia ustawowych przesłanek upadłości.

Jak? Poprzez ekonomiczno-prawne badanie due diligence (ang. DD) w celu oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego stosunków prawnych z kontrahentami. Jeśli badanie due diligence wykaże, iż przesłanki zostały spełnione należy przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości.

Gdzie? Wniosek o ogłoszenie upadłości składa się do właściwego sądu upadłościowego ustalonego ze względu na siedzibę dłużnika.

Kiedy? Możliwie najszybciej. W celu efektywnego i jak najpełniejszego skorzystania z instytucji prawa upadłościowego, działania te powinny być podjęte w najkrótszym czasie od zaistnienia przesłanki niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością. Niezachowanie właściwego terminu złożenia wniosku grozi możliwością pociągnięcia do odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu.

Ten etap kończy rozpoznanie przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości (lub oddaleniu wniosku).

Właściwe postępowanie upadłościowe:

Co? Zaspokojenie wierzycieli z majątku niewypłacalnego dłużnika.

Kto? Postępowanie upadłościowe przeprowadza syndyk masy upadłości pod nadzorem sędziego komisarza i sądu.

Jak? Syndyk ustala i obejmuje masę upadłości, którą stanowi majtek upadłego dłużnika. Zarządza nią w celu jej likwidacji w sposób możliwie najlepszy ekonomicznie. Środki pozyskane z likwidacji masy upadłości (fundusz masy upadłości) wypłacane są wierzycielom według planu podziału.

Gdzie? Syndyk prowadzi sprawy upadłego przedsiębiorstwa w miejscu jego siedziby lub pod innym adresem podanym do informacji wierzycieli.

Kiedy? Syndyk powinien zaspokoić wierzycieli możliwie najszybciej, w najwyższym możliwym stopniu, poprzez likwidację masy upadłości w sposób najbardziej ekonomicznie opłacalny.

Postępowanie kończy prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego lub prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania.

7. Dlaczego czas jest bardzo ważny?

Upadłość przedsiębiorstwa to proces biznesowy otoczony rozwiązaniami prawnymi, które mają na celu go wspierać – poprawić jego dynamikę i skuteczność.

Takie podejście pozwala dostrzec i zrozumieć, iż czas, a raczej jego upływ odgrywa w nim fundamentalną rolę. Wcześniejsze ogłoszenie upadłości zwiększa szansę na zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu, uporządkowanie i zamknięcie spraw upadłego dłużnika. Jest szansą na zachowanie substancji przedsiębiorstwa i kontynuację jego działalności, np. dzięki instytucji przygotowanej likwidacji (ang. Pre-pack).

Zaniedbanie, niedopełnienie obowiązków przez członków zarządu w przedmiocie terminowego złożenia wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą i może skutkować odpowiedzialnością karną.

Wcześniejsze rozpoczęcie postępowania upadłościowego to też możliwość wcześniejszego zabezpieczenia jego prawidłowego i sprawnego przebiegu poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej.

Praktyka pokazuje, że nie jest łatwo skorzystać w pełni ze wszystkich instrumentów jakie przewiduje prawo upadłościowe. Dlatego też nieocenionym może okazać się szybka pomoc i wsparcie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

8. Dlaczego komunikacja kryzysowa jest ważna?

Efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (ang. PR) oraz relacje inwestorskie (ang. IR) ma nieocenione znaczenie dla budowania wizerunku i reputacji firmy. Zaufanie i reputację firma buduje latami, stracić ją może w ciągu jednego dnia. W sytuacjach kryzysowych, gdy wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu rodzi się i narasta ograniczenie zaufania, podejrzliwość i ciekawość rola efektywnej komunikacji i relacji inwestorskich wzrasta.

Dlatego transparentna, merytoryczna i skoordynowana komunikacja kierowana szczególnie do pracowników i wierzycieli jest niezwykle istotna dla prowadzonego procesu restrukturyzacji. Gdyż to od nich, w dużej mierze, zależy powodzenie postępowania naprawczego i przyszłość przedsiębiorstwa.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.