Pełnienie funkcji członka zarządu, reprezentanta w spółce kapitałowej to nobilitacja i wyzwanie dla każdego menedżera. Funkcja ta wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością cywilną i karną za niedopełnienie obowiązków, nienależyte wypełnianie obowiązków, czy też wypełnienie ich niezgodnie z obowiązującym prawem. Przepisy prawa wprowadzają kilka rodzajów odpowiedzialności reprezentantów dłużnika związanych z jego niewypłacalnością i nieregulowaniem należnych zobowiązań.

Zgodnie z prawem upadłościowym niezłożenie, w odpowiednim terminie, wniosku o ogłoszenie upadłości powoduje powstanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej reprezentantów.

Kodeks spółek handlowych wprowadza zasadę odpowiedzialności za długi spółki członków zarządu i likwidatorów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Natomiast Ordynacja podatkowa wprowadza dodatkową odpowiedzialność za zobowiązania publiczne spółki członków zarządu.

Z kolei przepisy karne wprowadzają odpowiedzialność karną i karno-skarbową członków zarządu, jak i likwidatorów, związaną z niedopełnieniem obowiązku złożenia wniosku o upadłość w terminie, długami spółki, działaniem na szkodę wierzycieli oraz uporczywym nieregulowaniu zobowiązań w terminie.

Nasza kancelaria oferuje konsultacje i szkolenia w zakresie prawnej odpowiedzialności członków zarządu, reprezentantów spółek oraz likwidatorów, jak i ochronny ich majątków prywatnych.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.