Naturą wymiany społeczno-gospodarczej jest jej wierzytelno – zobowiązaniowy charakter. Dlatego też jako uczestnik stosunków społeczno-gospodarczych każdy może stać się dłużnikiem. Wszczęte postępowania „egzekucyjne” wymagają szybkich reakcji na działania wierzycieli i organów egzekucyjnych oraz doboru optymalnych, dopuszczalnych prawnie środków zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika. Nasza kancelaria świadczy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną skierowaną do przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością lub trwale niewypłacalnych chcącym skorzystać z instytucji prawnych przewidzianych w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym.

I. POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
Co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja to proces o charakterze naprawczym i rozwojowym. Polega na reorganizacji przedsiębiorstwa w celu przystosowania go do zmieniających się warunków otoczenia makroekonomicznego i konkurencyjnego poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów naprawczych, m.in. w obszarze: zarządzania, produkcji, sprzedaży, zarządzania finansami, logistyki i zatrudnienia.

To proces o charakterze ekonomicznym mający na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa. W przypadku trwałej utraty płynności finansowej i trudności w obsłudze zadłużenia możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej.

Co to jest sądowe postępowanie restrukturyzacyjne?

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne to jedna z czterech procedur pozwalających zachować działalność przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami i restrukturyzację zadłużenia. Proces ten dotyka zarówno sfery prawnej, jak i ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa, dlatego też zaangażowanie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego pozwoli na jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie.

W ramach prowadzonego sądowego postępowania restrukturyzacyjnego poprzez układ, czyli umowę zawartą z wierzycielami, dług może zostać, np.: zredukowany, rozłożony na raty, a termin spłaty odroczony.

Jakie korzyści daje sądowe postępowanie restrukturyzacyjne?

Decydując się na sądowe postępowanie restrukturyzacyjne dłużnik zyskuje szansę na zachowanie substancji przedsiębiorstwa, kontynuowanie działalności biznesowej i oddłużenie dzięki restrukturyzacji zobowiązań.

W toku postępowania dłużnik zyskuje także ochronę przeciwegzekucyjną, co pozwala na utrzymanie majątku przedsiębiorstwa w stanie niezmienionym. W tym czasie dłużnik zyskuje możliwość wdrożenia środków restrukturyzacyjnych pozwalających na powrót do “normalnego” funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sprawne przeprowadzenie całego procesu naprawczego przy wsparciu profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego zwiększa szansę na sukces postępowania.

Dlaczego czas jest bardzo ważny?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces biznesowy otoczony rozwiązaniami prawnymi, które mają na celu go wspierać – poprawić jego dynamikę i skuteczność.

Takie podejście pozwala dostrzec i zrozumieć, iż czas, a raczej jego upływ odgrywa w nim fundamentalną rolę. Im prędzej zostaną podjęte właściwe działania naprawcze tym większa szansa na utrzymanie przedsiębiorstwa w rękach dotychczasowych właścicieli, zachowanie jego substancji, kontynuację działalności oraz spłatę wierzycieli.

Wcześniejsze rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego to też możliwość wcześniejszego zabezpieczenie jego prawidłowego i sprawnego przebiegu poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej.

Praktyka pokazuje, że nie jest łatwo skorzystać w pełni ze wszystkich instrumentów jakie przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Dlatego też nieocenionym może okazać się szybka pomoc i wsparcie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
Co to jest upadłość przedsiębiorstwa?

Podstawowymi cechami otoczenia konkurencyjnego są ryzyko i niepewność, z którymi musi mierzyć się każde przedsiębiorstwo. W przedsiębiorstwach, które napotykają trudności związane ze skutecznym funkcjonowaniem w otoczeniu rynkowym, pojawiają się najpierw procesy restrukturyzacyjne, a w przypadku ich niepowodzenia, postępowanie upadłościowe.

Postępowanie upadłościowe jest prawnie unormowanym procesem zakończenia działalności przedsiębiorstwa, które mimo podjęcia i wdrożenia działań naprawczych, w długim okresie, z przyczyn obiektywnych, nie jest wstanie skutecznie rywalizować z konkurencją i regulować swoich zobowiązań. Utrzymywanie się tego stan prowadzi do degradacji ogólnej substancji przedsiębiorstwa.

Procedura upadłości polega na, poddanej kontroli sądu, likwidacji majątku niewypłacalnego przedsiębiorstwa przez syndyka. Jej celem jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu oraz uporządkowanie i zakończenie spraw dłużnika.

Po co przeprowadza się upadłość przedsiębiorstwa?

Postępowanie upadłościowe jest prawnie unormowanym procesem zakończenia działalności trwale niewypłacalnego przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia często rozbieżnych interesów wszystkich interesariuszy, a zwłaszcza wierzycieli (pracowników, banków, kontrahentów, ZUS i US), strony społecznej i dłużnika. Jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie przez syndyka masy upadłości ma na celu uporządkowanie i zamknięcie spraw przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści daje sądowe postępowanie upadłościowe?

Decydując się na postępowanie upadłościowe dłużnik zyskuje szansę na uporządkowanie i zamknięcie spraw przedsiębiorstwa. Dzięki skoordynowanemu procesowi egzekucji generalnej prowadzonej przez syndyka pod nadzorem sędziego komisarza dłużnik unika nieskoordynowanej egzekucji z poszczególnych składników przedsiębiorstwa, prowadzonej przez różnych komorników. Prawomocne ogłoszenie upadłości z mocy prawa powoduje umorzenie komorniczych postępowań egzekucyjnych.

Dłużnik oraz wierzyciele zyskują możliwość sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości lub jego zorganizowanej części, co daje szansę na uzyskanie środków pozwalających na pełniejsze zaspokojenie ogółu wierzycieli.

Decydując się na postępowanie upadłościowe, we właściwym terminie, zarząd uwalania się od odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstwa.

III. POSTĘOWANIE EGZEKUCYJNE
Ochrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Zabezpieczenie i egzekucja wierzytelności są fundamentalną instytucją prawno-ekonomiczną gwarancji pewności i stabilności obrotu gospodarczego. Postępowanie egzekucyjne wymaga szybkich reakcji na działania organów egzekucyjnych i wierzycieli oraz wyboru optymalnych i dopuszczalnych metod zmierzających do ochrony słusznych praw dłużnika.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.