Nasza kancelaria oferuje dłużnikom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradzamy w wyborze odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego, w opracowaniu strategii naprawczej w ramach planu restrukturyzacyjnego. Wspieramy proces wypracowania, negocjacji i przyjęcia układu oraz transparentnej komunikacji z wierzycielami. Reprezentujemy dłużników jako profesjonalny pełnomocnik w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Za zgodą sądu i wierzycieli prowadzimy postępowanie restrukturyzacyjne jako organ postępowania tj. nadzorca / zarządca.

Co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja to proces o charakterze naprawczym i rozwojowym. Polega na reorganizacji przedsiębiorstwa w celu przystosowania go do zmieniających się warunków otoczenia makroekonomicznego i konkurencyjnego poprzez wdrożenie odpowiednich instrumentów naprawczych, m.in. w obszarze: zarządzania, produkcji, sprzedaży, zarządzania finansami, logistyki i zatrudnienia.

To proces o charakterze ekonomicznym mający na celu zwiększenie konkurencyjności oraz wartości przedsiębiorstwa. W przypadku trwałej utraty płynności finansowej i trudności w obsłudze zadłużenia możliwe jest przeprowadzenie restrukturyzacji sądowej.

Co to jest sądowe postępowanie restrukturyzacyjne?

Sądowe postępowanie restrukturyzacyjne to jedna z czterech procedur pozwalających zachować działalność przedsiębiorstwa poprzez zawarcie układu z wierzycielami i restrukturyzację zadłużenia. Proces ten dotyka zarówno sfery prawnej, jak i ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa, dlatego też zaangażowanie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego pozwoli na jego sprawne i skuteczne przeprowadzenie.

W ramach prowadzonego sądowego postępowania restrukturyzacyjnego poprzez układ, czyli umowę zawartą z wierzycielami, dług może zostać, np.: zredukowany, rozłożony na raty, a termin spłaty odroczony.

Jakie korzyści daje sądowe postępowanie restrukturyzacyjne?

Decydując się na sądowe postępowanie restrukturyzacyjne dłużnik zyskuje szansę na zachowanie substancji przedsiębiorstwa, kontynuowanie działalności biznesowej i oddłużenie dzięki restrukturyzacji zobowiązań.

W toku postępowania dłużnik zyskuje także ochronę przeciwegzekucyjną, co pozwala na utrzymanie majątku przedsiębiorstwa w stanie niezmienionym. W tym czasie dłużnik zyskuje możliwość wdrożenia środków restrukturyzacyjnych pozwalających na powrót do “normalnego” funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Sprawne przeprowadzenie całego procesu naprawczego przy wsparciu profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego zwiększa szansę na sukces postępowania.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – które jest dla Ciebie?

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwa prowadzi się jedno z czterech postępowań restrukturyzacyjnych:

1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza <15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. To postępowania pozasądowe. Dłużnik samodzielnie informuje wierzycieli o prowadzonym postępowaniu oraz samodzielnie zbiera głosy nad układem. Rola sądu restrukturyzacyjnego ogranicza się do zatwierdzenia przyjętego układu przez wierzycieli.

2. Przyspieszone postępowanie układowe – postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza <15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W ramach tego postępowania dłużnik może zawrzeć układ w uproszczonym trybie. Zaletą tego postępowania jest jego szybkość. Postępowanie powinno zostać otwarte w terminie tygodnia od wpływu wniosku. W założeniu ma ono trwać 2-3 miesiące.

3. Postępowanie układowe – postępowanie to może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza >15% sumę wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W ramach tego postępowania dłużnik może zawrzeć układ po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, które jest jednak bardziej sformalizowane niż w przyspieszonym postępowaniu układowym. Wynika to w głównej mierze z faktu, iż w ramach tego postępowania wierzyciele mają prawo składania sprzeciwów do spisu wierzytelności, co znacznie wydłuża czas trwania postępowania.

4. Postępowanie sanacyjne – postępowanie to prowadzi się niezależne od poziomu sporności wierzytelności. Jest ono dedykowane przedsiębiorcom o największych problemach finansowych oraz przewiduje także inne środki naprawcze, niż restrukturyzację zadłużenia. W ramach prowadzonego postępowania, co do zasady, dłużnikowi odbierany jest zarząd, który zostaje powierzony profesjonalnemu podmiotowi tj. zarządcy. Istnieje możliwość skorzystania z wielu instytucji naprawczych, jeszcze przed zawarciem układu.

Restrukturyzacja krok po kroku: Co? Kto? Jak? Gdzie? Kiedy?

Przebieg każdego postępowania restrukturyzacyjnego można podzielić na dwa etapy. Pierwszy z nich to postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Drugi etap to właściwe postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie w przedmiocie otwarcia postępowania:

Co? Weryfikacja ustawowych przesłanek otwarcia postępowania – niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością dłużnika.

Kto? Dłużnik z pomocą licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego dokona analizy i oceny istnienia ustawowych przesłanek otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak? Poprzez ekonomiczno-prawne badanie due diligence (DD) w celu oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa oraz jego stosunków prawnych z kontrahentami. Jeśli badanie DD wykaże, iż przesłanki zostały spełnione należy przygotować odpowiedni wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Gdzie? Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego składa się do właściwego sądu restrukturyzacyjnego ustalonego ze względu na siedzibę dłużnika.

Kiedy? Możliwie najszybciej. W celu efektywnego i jak najpełniejszego skorzystania z instytucji prawa restrukturyzacyjnego, działania te powinny być podjęte w najkrótszym czasie od zaistnienia przesłanki niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością.

Ten etap kończy rozpoznanie przez sąd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz wydanie postanowienia o otwarciu postępowania (lub oddaleniu wniosku).

Właściwe postępowanie restrukturyzacyjne:

Co? Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika i zaspokojenie wierzycieli zgodnie z przyjętym układem.

Kto? Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadza nadzorca sądowy lub zarządca we współpracy z dłużnikiem, pod nadzorem sędziego komisarza i sądu.

Jak? Zarządca, w postępowaniu sanacyjnym, ustala i obejmuje masę sanacyjna, którą stanowi majątek dłużnika. Nadzorca sądowy nadzoruje przedsiębiorstwo i majątek dłużnika tworzące masę układową, pozostawiając zarząd dłużnikowi. Zarządca i nadzorca sądowy dbają o to by postępowanie przebiegało zgodnie z ustawą i informują sąd o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie układu.

Gdzie? Nadzorca sądowy nadzoruje, a zarządca prowadzi restrukturyzowane przedsiębiorstwo w miejscu jego siedziby lub pod innym adresem podanym do informacji wierzycieli.

Kiedy? Nadzorca sądowy nadzoruje a zarządca prowadzi restrukturyzowane przedsiębiorstwo dążąc do zaspokojenia wierzycieli zgodnie z zapisami układu oraz przywrócenia przedsiębiorstwu kondycji pozwalającej na skuteczne konkurowanie.

Postępowanie kończy prawomocne postanowienie sądu o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania.

Kto może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Wniosek o otwarcie postępowanie restrukturyzacyjne składa przede wszystkim dłużnik. Może on samodzielnie złożyć wniosek lub skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Kiedy należy złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego należy złożyć, gdy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.

Aby efektywnie przeprowadzić postępowanie naprawcze wniosek należy złożyć niezwłocznie, gdy zaistnieje przesłanka zagrożenia niewypłacalnością. Stan zagrożenia niewypłacalnością powstaje, gdy sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy wskazuje, że w niedługim czasie może stać się on niewypłacalny. Szybka reakcja na pogarszającą się sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy zwiększa szanse na powodzenie restrukturyzacji.

Co musi zawierać wniosek restrukturyzacyjny?

Wniosek musi zawierać w szczególności wstępny plan restrukturyzacyjny, wykaz wierzycieli, wykaz wierzytelności, wykaz wierzytelności spornych, wskazanie miejsc, gdzie znajduje się majątek przedsiębiorcy.

We wniosku należy nadto uprawdopodobnić, że dłużnik będzie w stanie zaspokajać koszty postępowania oraz zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania.

Jaka jest rola licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego?

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny jako podmiot wyspecjalizowany pełni funkcję profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych, reprezentując dłużnika. Doradca może być organem w ramach prowadzonych postępowań pełniąc funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego (TNS), zarządcy, nadzorcy sądowego lub nadzorcy układu.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny świadczy usługi prawno-ekonomiczne w zakresie restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej. Wspiera i reprezentuje dłużnika na każdym etapie postępowania. Począwszy od przygotowania ekonomiczno-prawnego badanie due diligence (ang. DD). Przygotowania i złożenia wniosku o otwarcie postępowania, opracowania i negocjacji propozycji układowych, aż do wykonania układu.

Dlaczego komunikacja kryzysowa jest ważna?

Efektywna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna (ang. PR) oraz relacje inwestorskie (ang. IR) ma nieocenione znaczenie dla budowania wizerunku i reputacji firmy. Zaufanie i reputację przedsiębiorstwo buduje latami, stracić ją może w ciągu jednego dnia. W sytuacjach kryzysowych, gdy wewnątrz organizacji oraz w jej otoczeniu rodzi się i narasta ograniczenie zaufania, podejrzliwość i ciekawość interesariuszy rola efektywnej komunikacji i relacji inwestorskich wzrasta.

Dlatego transparentna, merytoryczna i skoordynowana komunikacja kierowana szczególnie do pracowników i wierzycieli jest niezwykle istotna dla prowadzonego procesu restrukturyzacji. Gdyż to od nich, w dużej mierze, zależy powodzenie postępowania naprawczego i przyszłość przedsiębiorstwa.

Plan restrukturyzacyjny: strategia, program naprawczy, źródła finansowania

Plan restrukturyzacyjny to propozycja sposobu naprawy przedsiębiorstwa wraz z propozycją restrukturyzacji długu przedstawiany wierzycielom. Już na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik zobowiązany jest przedłożyć wstępny plan restrukturyzacyjny, w którym wskaże zakładane środki i działania mające na w celu doprowadzić do odzyskania płynności finansowej i spłaty wierzycieli.

Rzetelny i racjonalny plan restrukturyzacyjny może powstać tylko w warunkach zaangażowania i dobrej współpracy ze strony dłużnika. Kluczowym elementem planu restrukturyzacyjnego jest wskazanie źródeł jego finansowania. Praktyka pokazuje, iż w dużej mierze to od pozyskania finansowania zewnętrznego we wstępnej fazie restrukturyzacji zależy powodzenie całego procesu.

Co to są propozycje układowe?

Propozycje układowe to propozycja restrukturyzacji długu poddana pod głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli. Wskazują one sposób restrukturyzacji zadłużenia w szczególności poprzez zmniejszenie jego wysokości, rozłożenie na raty, odroczenie terminów płatności, czy też konwersję na udziały lub akcje. Do złożenia propozycji układowych zobowiązany jest dłużnik już na etapie składania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Nasza kancelaria pomaga w opracowaniu optymalnych propozycji układowych, dopasowanych do charakteru oraz możliwości danego przedsiębiorstwa.

Postępowanie restrukturyzacyjne a egzekucja komornicza

Głównym celem każdego postępowania restrukturyzacyjnego jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu – czyli egzekucja generalna należnych im wierzytelności – przy zachowanie przedsiębiorstwa dłużna.

Aby móc zrealizować ten cel prawo restrukturyzacyjne daje możliwość, już na etapie składania wniosku, ochrony przeciwegzekucyjnej poprzez zabezpieczenie przebiegu postępowania w formie zawieszenia egzekucji komorniczej na czas jego rozpoznania. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Natomiast zawieszone postępowanie umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu przez sąd.

Ochrona przeciwegzekucyjna ma na celu zabezpieczenie majątku dłużnika, dając mu tym samym możliwość kontynuowania działalności gospodarczej i złapania drugiego oddechu. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla dłużnika, lecz także dla ogółu wierzycieli, którzy mają gwarancję, że majątek dłużnika na czas trwania postępowania zostanie zamrożony.

Dlaczego czas jest bardzo ważny?

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa to proces biznesowy otoczony rozwiązaniami prawnymi, które mają na celu go wspierać – poprawić jego dynamikę i skuteczność.

Takie podejście pozwala dostrzec i zrozumieć, iż czas, a raczej jego upływ odgrywa w nim fundamentalną rolę. Im prędzej zostaną podjęte właściwe działania naprawcze tym większa szansa na utrzymanie przedsiębiorstwa w rękach dotychczasowych właścicieli, zachowanie jego substancji, kontynuację działalności oraz spłatę wierzycieli.

Wcześniejsze rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego to też możliwość wcześniejszego zabezpieczenie jego prawidłowego i sprawnego przebiegu poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej.

Praktyka pokazuje, że nie jest łatwo skorzystać w pełni ze wszystkich instrumentów jakie przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Dlatego też nieocenionym może okazać się szybka pomoc i wsparcie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.