PRE PACK – przygotowana likwidacja

Nasz kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę prawną na każdym etapie przygotowanej likwidacji przedsiębiorstwa (ang. Pre-Pack), w postępowaniu upadłościowym. Począwszy od pomocy przy sporządzaniu teaser’a (dokument informacyjny dla inwestora), badaniu due diligence, wycenie przedsiębiorstwa. Poprzez wsparcie przy negocjacjach cenowych, sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach Pre-Pack. Kończąc na zamknięciu transakcji zbycia przedsiębiorstwa (ang. closing) i zastępstwie procesowy przed sądem upadłościowym.

Co to jest Pre-Pack?

Pre-Pack to przygotowana likwidacja (sprzedaż) przedsiębiorstwa przewidziana w prawie upadłościowym. Pre-Pack funkcjonuje w polskim prawie od 2016 roku. Instytucja ta pochodzi z prawa anglosaskiego (ang. packaged bankruptcy) gdzie oznacza przygotowane bankructwo.

Pre-Pack polega na sprzedaży całości, bądź części przedsiębiorstwa dłużnika albo jego wybranych składników majątkowych, na warunkach ustalonych w drodze biznesowych negocjacji przez dłużnika i inwestora oraz zatwierdzonych przez sąd. Jest to rodzaj transakcji kapitałowej lub majątkowej – fuzje i przejęcia (ang. M&A).

Przygotowana likwidacja odpowiada powszechnie przyjętej w UE filozofii, że postępowania insolwencyjne należy prowadzić przede wszystkim w taki sposób, aby zachować przedsiębiorstwa, które przejściowo, a może nie do końca z powodów przez siebie zawinionych, stały się już niewypłacalne bądź są zagrożone niewypłacalnością.

Jakie są zalety transakcji Pre-Pack?

Celem każdego przedsiębiorstwa jest kontynuowanie i rozwój działalności w zmiennych warunkach otoczenia biznesowego i makroekonomicznego (ang. business continuity). Pre-Pack jest furtką, która przedsiębiorstwu w kryzysie, nawet na etapie likwidacji, daje szansę zachowania integralności oraz kontynuacji działalności, oddłużenia, przy jednoczesnym uniknięciu niekorzystnych skutków upadłości. Ponadto Pre-pack może w znacznym stopniu ograniczyć ekonomiczne i społeczne koszty likwidacji. Pozwala utrzymać miejsca pracy, wypracowaną przez lata renomę, kontrahentów i rynek.

Pre-Pack można traktować jako klasyczną transakcję kapitałową (ang. M&A). Dlatego sprawnie i profesjonalnie przeprowadzona będzie w niewielkim stopniu odczuwalna dla uczestników obrotu gospodarczego. Obok sprawnych i profesjonalny działań transakcyjnych proces taki należy wspierać transparentną komunikacją skierowaną szczególnie do pracowników i wierzycieli. W przypadku spółki publicznej dodatkowo należy zadbać o efektywne realacje inwestorskie (ang. IR) z akcjonariuszami.

Tym co odróżnia transakcję Pre-Pack, w postępowaniu upadłościowym, od klasycznej transakcji fuzji i przejść (ang. M&A) jest fakt, iż nabywca nie odpowiada za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa. Jest to sprzedaż egzekucyjna.

Jak przebiega transakcja Pre-Pack – krok po kroku

Pierwszym i najtrudniejszym krokiem jest poszukiwanie inwestora realnie zainteresowanego nabyciem przedsiębiorstwa w kryzysie – co może być atutem transakcji. W zakresie badania due diligence, wykonanie wyceny, wypracowanie modelu transakcji, jak i negocjacji Pre-Pack niczym nie różni się od klasycznej transakcji M&A. Jedyną, ale za to zasadniczą, różnicą jest presja czasu oraz poddanie transakcji kontroli sądu.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Do wniosku dołącza się wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa. Uprawnionym do złożenia takiego wniosku jest dłużnik, jak i wierzyciel. Wniosek zawierać musi warunki sprzedaży, cenę oraz inwestora – nabywcę. Ponadto należy dołączyć wycenę przedsiębiorstwa sporządzoną przez biegłego sądowego.

Sąd uwzględni wniosek, gdy uzgodniona przez strony cena transakcyjna będzie wyższa niż kwota, którą można by uzyskać w drodze przeprowadzenia postępowania upadłościowego, pomniejszona o koszty tego postępowania.

Gdy jesteś dłużnikiem – nasza pomoc

Nasza kancelaria oferuje dłużnikom profesjonalna i kompleksową obsługę w zakresie przeprowadzenia transakcji w ramach procedury Pre-Pack w postępowaniu upadłościowym. Począwszy od pomocy przy sporządzaniu teaser’a – analizy i opisu przedsiębiorstwa, przygotowaniu i realizacji badania due diligence, współpracy z biegłymi sądowymi, niezależnymi audytorami, doradcami finansowymi sporządzającymi wycenę przedsiębiorstwa. Ponadto doradzamy i wspieramy dłużnika w negocjacjach cenowych. Poprzez sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży w ramach Pre-Pack. Sporządzanie zażaleń na ewentualne postanowienia sądu oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży lub na postanowienia uchylające lub zmieniające takie postanowienia. Kończąc na zamknięciu transakcji zbycia przedsiębiorstwa (ang. closing) i zastępstwie procesowym dłużnika przed sądem upadłościowym.

Gdy jesteś wierzycielem

Nasz kancelaria oferuje wierzycielom profesjonalne i kompleksowe wsparcie biznesowe i prawne w zakresie skutecznego odzyskiwania wierzytelności na każdym etapie postępowania upadłościowego prowadzonego na zasadach ogólnych oraz w ramach przygotowanej likwidacji – Pre-Pack. Począwszy od analizy strategicznej przedsiębiorstwa dłużnika, wsparcia w badaniu due diligence. Poprzez współpracę z biegłymi sądowymi, niezależnymi audytorami i doradcami finansowymi sporządzającymi wycenę przedsiębiorstwa, jak i udział i wsparcie w negocjacjach cenowych. Sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa w ramach Pre-Pack. Kończąc na finalizacji transakcji nabycia przedsiębiorstwa (ang. closing) i zastępstwie procesowym wierzyciela przed sądem upadłościowym.

Poszukiwanie inwestora

Znalezienie wiarygodnego inwestora to obok ustalenia ceny transakcyjnej jedno z dwóch największych wyzwań w każdej transakcji, inwestycji kapitałowej (ang. M&A) szczególnie w sytuacji, kiedy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo w kryzysie. Można wskazać przykłady takich transakcji, które zakończyły się sukcesem. Dzięki inwestorowi przejmowane przedsiębiorstwo nie tylko stanęło na nogi, ale i weszło na ścieżkę rozwoju.

W odniesieniu do transakcji M&A typu Pre-Pack, w ramach postępowania upadłościowego można wskazać trzy kluczowe grupy potencjalnych inwestorów: inwestorzy strategiczni, inwestorzy indywidualni i fundusze kapitałowe VE/PE.

Pierwsza z nich to inwestorzy strategiczni. W śród niech przedsiębiorstwa już działające w tej samej branży co dłużnik, czyli głównie konkurencja zainteresowana rozwojem nieorganicznym przez transakcje M&A To inwestorzy dobrze znający rynek i otoczenie konkurencyjne. Obok nich występują nowi inwestorzy strategiczni zainteresowani wejściem do branży, w której działa dłużnik. Preferują strategię wejścia poprzez transakcję M&A niż wzrost organiczny poprzez tworzenie spółki od podstaw. Mogą to być dotychczasowi kontrahenci dłużnika – dostawcy lub odbiorcy, których strategia zakłada wydłużenie łańcucha wartości.

Grupa druga to inwestorzy indywidualni i aniołowie biznesu (ang. business angels). Najczęściej są to osoby prywatne dysponujące kapitałem finansowym, który są gotowe zainwestować oczekując wyższej stopy zwrotu niż oferują alternatywne instrumenty inwestowania, np. rynek pieniężny, walutowy czy giełda papierów wartościowych. Dodatkowo aniołowie biznesu to doświadczeni przedsiębiorcy. Ma to wpływ na czas pozyskania finansowania (najczęściej kilka miesięcy) i warunki inwestycyjne.

Trzecia grupa to inwestorzy kapitałowi, czyli fundusze private eqity (ang. PE) i venture capital (ang. VC). To segment rynku, który rozwija się bardzo dynamicznie w naszym regionie, a co z tym idzie jego rola w finansowaniu inwestycji, na rynku M&A systematycznie rośnie. Rok 2017 był rekordowy pod względem wartości inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) – blisko 15 mld PLN, z czego w Polsce przeszło 10 mld PLN, najwięcej w historii. Co bardzo istotne 92% środków to inwestycje w spółki dojrzałe, finansowanie spółek w fazie wzrostu stanowiło 6%, a pozostałe to inwestycje VC. W tym czasie fundusze PE/VC pozyskały 5,5 mld PLN na nowe inwestycje w CEE.

Czy nowy inwestor ponosi odpowiedzialność za stare zobowiązania przedsiębiorstwa?

Tym co odróżnia transakcję Pre-Pack, w postępowaniu upadłościowym, od klasycznej transakcji fuzji i przejść (ang. M&A) jest fakt, iż nabywca nie odpowiada za zobowiązania nabywanego przedsiębiorstwa. Jest to sprzedaż egzekucyjna. Dzięki temu inwestor nabywa przedsiębiorstwo „czyste”, które może uzdrowić, zrestrukturyzować i wprowadzić na ścieżkę wzrostu.

Dlaczego czas jest bardzo ważny?

Upadłość przedsiębiorstwa to proces biznesowy otoczony rozwiązaniami prawnymi, które mają na celu go wspierać – poprawić jego dynamikę i skuteczność.

Takie podejście pozwala dostrzec i zrozumieć, iż czas, a raczej jego upływ, tak jak w przypadku każdego projektu czy inwestycji kapitałowej odgrywa w nim fundamentalną rolę. Doświadczenie i praktyka wskazują, iż wcześniejsze ogłoszenie upadłości istotnie zwiększa szansę na zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu, a przez to rozwiązanie i uporządkowanie spraw upadłego dłużnikadłużnik otrzymuje drugie życie. A nawet rodzi też szansę na zachowanie substancji przedsiębiorstwa i kontynuację jego działalności dzięki instytucji przygotowanej likwidacji – Pre-Pack.

Wcześniejsze rozpoczęcie postępowania upadłościowego to też możliwość wcześniejszego zabezpieczenie jego prawidłowego i sprawnego przebiegu poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej.

Praktyka pokazuje, że nie jest łatwo skorzystać w pełni ze wszystkich praw jakie przewiduje prawo upadłościowej zarówno dla dłużników, jak i wierzycieli. Dlatego też nieocenionym może okazać się szybka pomoc i wsparcie profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

Pre-Pack a sukcesja przedsiębiorstwa – zachowanie majątku w rękach rodziny

Bardzo ważną, a często pomijaną lub zapominaną, cechą instytucji Pre-Pack jest możliwość rodzinnej sukcesji przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłości, a więc zachowania go w rękach rodziny i krewnych, np. z przyczyn sentymentalnych czy też honorowych. Osoby takie mogą zostać nabywcami mienia będącego przedmiotem sprzedaży w procedurze przygotowanej likwidacji. Cena sprzedaży nie może być niższa niż cena oszacowania.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.