Upadłość konsumencka to procedura przewidziana przez prawo upadłościowe umożliwiająca oddłużenie konsumentom, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. To procedura, której celem jest danie niewypłacalnemu konsumentowi szansy na nowy start w życiu społeczno-gospodarczym. Sąd i syndyk starając się pomóc dłużnikowi stanąć na nogi, dbają przy tym, aby nie prowadziło to do pokrzywdzenia wierzycieli. W tym celu badają, czy niewypłacalność konsumenta nie wyniknęła z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Upadłość konsumenta jest dla Ciebie, jeżeli:

  • toczą się wobec Ciebie postępowania komornicze;
  • popadłeś w spiralę zadłużenia;
  • nie stać Cię na spłatę i obsługę zadłużenia;
  • Twój majątek jest niższy niż wysokość zadłużenia;
  • Twoje zadłużenie nie powstało umyślnie.

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć nowe życie. Nasz kancelaria oferuje profesjonalną i kompleksową pomoc prawną niewypłacalnym konsumentom na każdym etapie postępowania. Przygotowujemy i składamy wnioski o ogłoszenie upadłości. Dbamy o interesy Klientów po ogłoszeniu upadłości, podejmując stosowne czynności skierowana do sądów i syndyka.

Co to jest upadłość konsumencka?

Jest to procedura sądowa pozwalająca na prowadzenie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy popadli w stan niewypłacalności, na szczególnych zasadach.

Po co jest upadłość konsumencka?

Instytucja upadłości konsumenckiej pozwala na całkowite oddłużenie osoby fizycznej i umożliwia jej nowy start w życiu społeczno-gospodarczym.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza

Głównym celem upadłości konsumenckiej jest danie upadłemu szansy na nowy start w życiu społeczno-gospodarczym oraz zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym stopniu z majątku upadłego dłużnika, czyli windykacja należnych im wierzytelności.

Aby móc zrealizować ten cel prawo upadłościowe daje możliwość, już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, ochrony przeciwegzekucyjnej poprzez zabezpieczenie przebiegu postępowania w formie zawieszenia egzekucji komorniczej na czas jego rozpoznania. Po otwarciu postępowania upadłościowego postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa. Natomiast zawieszone postępowanie umarza się z mocy prawa po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Celem tego jest, aby zamiast indywidualnych postępowań sądowych i egzekucyjnych doprowadzić do łącznego i równego zaspokojenia roszczeń wierzycieli skumulowanych w jednym postępowaniu.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Każda osoba fizyczna, która stała się niewypłacalna. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest obowiązkiem, a uprawnieniem, z którego dłużnik może skorzystać.

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć w sytuacji, gdy dłużnik stał się niewypłacalny. Stan niewypłacalności następuje, gdy dłużnik z przyczyn obiektywnych nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań. Wniosek o ogłoszenie upadłości można złożyć także wtedy, gdy dłużnik posiada tylko jednego wierzyciela.

Kiedy sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumentowi?

Sąd odmówi ogłoszenia upadłości konsumenckiej w sytuacji, gdy dłużnik umyślnie doprowadził do niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej rozmiar, a także gdy do niewypłacalności doszło na skutek rażącego niedbalstwa.

Upadłość konsumencka - krok po kroku

Procedura upadłości konsumenckiej toczy się w 3 etapach: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, właściwie postępowaniu upadłościowe, plan spłaty i umorzenie zobowiązań.

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości:

Cały proces upadłości konsumenckiej rozpoczyna złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wniosek można przygotować samodzielnie lub skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

We wniosku należy wykazać, że doszło do niewypłacalności a także, że niewypłacalność nie powstała na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

Ten etap kończy postanowienie sądu, w którym albo ogłasza upadłość albo oddala wniosek o ogłoszenie upadłości w sytuacji, gdy uzna, że ustawowe przesłanki do ogłoszenia upadłości nie zostały spełnione.

Właściwe postępowanie upadłościowe:

Etap ten otwiera wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W postanowieniu tym sąd ustanawia organy postępowania – syndyka oraz sędziego -komisarza.

Syndyk obejmuje majątek upadłego, który staje się masą upadłości, ustala jego wartość a następnie dokonuje likwidacji. Syndyk ustala listę wierzycieli oraz dokonuje likwidacji masy upadłości i podziału środków między wierzycieli.

Ten etap kończy postanowienie sądu o zakończeniu postępowania upadłościowego.

Plan spłaty i umorzenie zobowiązań:

Jeżeli środki uzyskane z likwidacji masy upadłości nie pozwalają na zaspokojenie wierzycieli, sąd z urzędu ustala plan spłat. Plan spłat to harmonogram zgodnie, z którym dłużnik będzie spłacał wierzycieli przez okres maksymalnie 3 lat. Sąd może także bez ustalania planu spłat umorzyć zobowiązania upadłego.

Rola syndyka w postępowaniu upadłościowym?

Po ogłoszeniu upadłości syndyk obejmuje i zarządza masą upadłości, w skład której wchodzi cały majątek upadłego konsumenta. Zadaniem syndyka jest upłynnienie majątku i spłata wierzycieli ze środków uzyskanych z jego likwidacji.

Co to jest plan spłaty?

W sytuacji, gdy środki uzyskane przez syndyka z likwidacji masy upadłości – majątku upadłego konsumenta nie pozwalają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli sąd ustala plan spłat. Plan spłat jest to harmonogram spłaty długu nieuregulowanego w ramach postępowania upadłościowego. Plan spłat określa jaka część nieuregulowanego długu zostanie umorzona.

Czy możliwe jest umorzenie zobowiązań?

W sytuacji, gdy środki uzyskane z likwidacji masy upadłości – majątku upadłego nie wystarczyły, aby spłacić wierzycieli w całości, sąd z urzędu ustala plan spłaty, w którym określa wysokość oraz zasadę spłaty pozostałej części długu, jak i wskazuje czy i jaka część tego długu zostanie umorzona.

W sytuacji, gdy osobista sytuacja dłużnika wskazuje, że nie byłby on w stanie dokonać jakichkolwiek spłat sąd może umorzyć pozostałą część długu.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.