Naturą stosunków społeczno-gospodarczych jest ich wielostronność. Co za tym idzie każdy może stać się wierzycielem zagrożonego niewypłacalnością lub trwale niewypłacalnego przedsiębiorstwa – dłużnika. Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i egzekucyjne daje szereg instrumentów umożliwiających egzekucję wierzytelności. Nasz kancelaria oferuje wierzycielom profesjonalną i kompleksową obsługę prawną w zakresie skutecznego odzyskiwania wierzytelności na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego.

I. POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE
Jak skutecznie odzyskać wierzytelności w ramach postępowania restrukturyzacyjnego?

Sprzeciw wierzyciela do listy wierzytelności.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego tworzony jest spis wierzytelności, którego dokonuje ustanowiony przez sąd zarządca lub nadzorca. Spis sporządzany jest na podstawie dokumentacji księgowej udostępnionej przez dłużnika. Tylko wierzyciele, których wierzytelności zostały ujęte w spisie wierzytelności zostaną zaspokojeni.

Praktyka wskazuje, że możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy nasza wierzytelność nie zostanie ujęta w spisie wierzytelności lub została ujęta w niższej wysokości niż jej faktyczna wartość. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo do złożenie sprzeciw do spisu wierzytelności.

Wniesienie sprzeciwu powoduje rozpoczęcie tzw. postępowania sprzeciwowego. W przypadku gdy wierzyciel wykaże zasadność ujęcie wierzytelności w spisie wierzytelności lub wykaże jej faktyczną wartość sędzia-komisarz uwzględni ją w spisie wierzytelności.

Czy wierzyciel ma wpływ na wybór zarządcy, nadzorcy?

Tak, wierzyciel ma wpływ na wybór zarządy i nadzorcy.

Jeżeli wierzyciel lub wierzyciele mają łącznie więcej niż >30% sumy wszystkich wierzytelności, mogą wyrazić zgodę na wybór konkretnego, wskazanego przez dłużnika, doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił funkcję zarządcy lub nadzorcy. W takiej sytuacji, sąd może odmówić powołania konkretnej osoby jedynie w wyjątkowej sytuacji.

Wierzyciele mają wpływ na zmianę zarządcy, nadzorcy w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego. Może to nastąpić na wniosek dłużnika, do którego dołączono zgodę wierzycieli, którzy mają łącznie więcej niż >30% sumy wszystkich wierzytelności. Dodatkowo zmiana zarządcy, nadzorcy jest możliwa na podstawie uchwały rady wierzycieli.

Propozycje układowe - czy wierzyciele mają wpływ na ich treść?

Tak, wierzyciele mogą złożyć propozycje układowe.

Propozycje układowe to propozycja zadłużonego przedsiębiorcy, skierowana do wierzycieli, w których wskazuje on sposób restrukturyzacji zobowiązań. Do złożenia propozycji układowych zobligowany jest dłużnik.

Wierzyciele są uprawnieni do złożenia propozycji układowych. Propozycje może złożyć Rada Wierzycieli oraz grupa wierzycieli mających łącznie więcej niż >30% sumy wszystkich wierzytelności.

Jaki wpływ mają wierzyciele na powodzenie procesu restrukturyzacji?

Wierzyciele mają istotny wpływ na przebieg postępowanie.

Zarówno prawo restrukturyzacyjne, jak i prawo upadłościowe, zapewnia wiele instytucji prawnych, pozwalających wierzycielom być aktywnymi uczestnikami postępowania oraz wywierać wpływ na jego przebieg. Wierzyciele odgrywają kluczową rolę w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. To od nich zależy, czy układ zostanie zawarty.

Czy wierzyciel może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego?

Tak, wierzyciel osobisty może złożyć taki wniosek.

Zasadą jest, że wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego składa dłużnik. Na zasadzie wyjątku, wierzyciel osobisty dłużnika, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego niewypłacalnej osoby prawnej w sytuacji, gdy „wierzy” on w proces restrukturyzacyjny swojego kontrahenta.

We wniosku wierzyciel musi wykazać, że dłużnik jest niewypłacalny. Warto, aby wniosek zawierał plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Wierzyciel może złożyć stosowny wniosek samodzielnie lub skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika w fazie poprzedzającej otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego?

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządy przymusowego.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia majątku dłużnika jest ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (tzw. TNS), który ustanawiany jest na z urzędu lub na wniosek. Jego rola polega na nadzorowaniu działań dłużnika, w celu uniemożliwienia mu działania na szkodę wierzycieli. Po ustanowienie TNSa dłużnik może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna jest zgoda TNS, pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdyby ustanowienie TNSa byłoby niewystarczające, sąd może ustanowić zarząd przymusowy. Instytucja zarządu przymusowego polega na tym, że dłużnikowi zostaje odebrany zarząd nad przedsiębiorstwem, a wszelkie czynności w imieniu dłużnika podejmuje zarządca przymusowy.

Dlaczego czas jest bardzo ważny?

Większa szansa na pełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

W procesie odzyskiwania należności niezwykle istotny jest czas. Im wcześniej zostaną podjęte działania w tym zakresie, tym większa szansa na odzyskanie wierzytelności.

Czas ma znaczenie zarówno przy złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, jak i złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Zwiększa on szanse na zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu oraz na uratowanie przedsiębiorstwa, które będzie mogło zaspokoić wierzycieli w stopniu wyższym niż w ramach postępowania upadłościowego.

Co to jest rada wierzycieli?

Rada to organ mający realny i istotny wpływ na postępowanie.

Rada wierzycieli to organ przewidziany zarówno w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. Rada pełni funkcję doradczą i kontrolną. Jest powoływana przez sędziego-komisarza z jego inicjatywy lub na wniosek wierzycieli albo dłużnika. Oprócz funkcji doradczej rada wyraża zgodę na przewidziane w ustawie działania przez co ma realny i istotny wpływ na przebieg postępowania.

Wierzyciel może uczestniczyć w radzie wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika. Profesjonalny pełnomocnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może stanowić istotną pomoc w efektywnym wykorzystaniu instrumentów jakie przewiduje prawo restrukturyzacyjne.

Co to jest zgromadzenie wierzycieli?

Zgromadzenie wierzycieli to najważniejszy organ postępowania.

Zgromadzenie wierzycieli to organ przewidziany zarówno w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. W zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć wierzyciele, z prawem głosu, których wierzytelności zostały ujęte na liście wierzytelności. Ustawa zastrzega dla zgromadzenia wierzycieli szczególne kompetencje. Najważniejszą jest prawo głosowania nad układem.

Wierzyciel może uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika. Profesjonalny pełnomocnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może stanowić istotną pomoc w efektywnym wykorzystaniu instrumentów jakie przewiduje prawo restrukturyzacyjne.

Czy doradca restrukturyzacyjny może pomóc wierzycielowi w odzyskaniu należności?

Tak, doradca restrukturyzacyjny może reprezentować oraz doradzać wierzycielom w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Dzięki specjalizacji w tym zakresie oraz doświadczeniu zadba o jak najlepsze interesy prawno ekonomiczne wierzyciela oraz będzie miał wpływ na przebieg postępowania wykorzystując instrumenty prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

II. POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE
Czy wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Tak, wierzyciel może złożyć wiosek o upadłość.

Obok dłużnika, to wierzyciel jest legitymowanym podmiotem do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wierzyciel może złożyć wniosek w sytuacji zaistnienia przesłanki niewypłacalności dłużnika.

Jak skutecznie odzyskać wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego?

Wierzyciel musi zgłosić swoją wierzytelność.

Aby skutecznie dochodzić wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego wymagane jest zgłoszenie wierzytelności. Zgłaszając swoją wierzytelność wierzyciel staje się uczestnikiem postępowania upadłościowego, a tym samym może zostać zaspokojony z masy upadłości.

Zgłoszenie wierzytelności następuje na wniosek wierzyciela. W oparciu o zgłoszone wierzytelności syndyk masy upadłości tworzy listę wierzytelności, która jest podstawą zaspokojenia wierzycieli. Bardzo ważne jest zgłoszenie wierzytelności, gdyż poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie, tylko zgłoszone wierzytelności zostaną ujęte na liście wierzytelności.

Czy wierzyciel ma wpływ na wybór syndyka?

Wierzyciel ma ograniczony wpływ na wybór syndyka.

Wierzyciele, co do zasady nie mają wpływu na wybór syndyka. Jednakże w toku postępowania rada wierzycieli, zgodnie z wnioskiem upadłego może odwołać syndyka z funkcji. We wniosku z zmianę syndyka rada wierzycieli może wskazać inną osobę do pełnienia tej funkcji.

Sąd będzie związany tym wnioskiem, chyba że byłoby to niezgodne z prawem, rażąco naruszałoby interes wierzycieli lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że wskazana osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków syndyka.

Jak zabezpieczyć majątek dłużnika w fazie poprzedzającej ogłoszenie upadłości?

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego i zarządy przymusowego.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia majątku dłużnika jest ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego (tzw. TNS), który ustanawiany jest na z urzędu lub na wniosek. Jego rola polega na nadzorowaniu działań dłużnika, w celu uniemożliwienia mu działania na szkodę wierzycieli. Po ustanowienie TNSa dłużnik może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zwykły zarząd konieczna jest zgoda TNS, pod rygorem nieważności.

W przypadku, gdyby ustanowienie TNSa byłoby niewystarczające, sąd może ustanowić zarząd przymusowy. Instytucja zarządu przymusowego polega na tym, że dłużnikowi zostaje odebrany zarząd nad przedsiębiorstwem, a wszelkie czynności w imieniu dłużnika podejmuje zarządca przymusowy.

Co to jest rada wierzycieli?

Rada to organ mający realny i istotny wpływ na postępowanie.

Rada wierzycieli to organ przewidziany zarówno w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. Rada pełni funkcję doradczą i kontrolną. Jest powoływana przez sędziego-komisarza z jego inicjatywy lub na wniosek wierzycieli albo dłużnika. Oprócz funkcji doradczej rada wyraża zgodę na przewidziane w ustawie działania przez co ma realny i istotny wpływ na przebieg postępowania.

Wierzyciel może uczestniczyć w radzie wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika. Profesjonalny pełnomocnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może stanowić istotną pomoc w efektywnym wykorzystaniu instrumentów jakie przewiduje prawo upadłościowe.

Co to jest zgromadzenie wierzycieli?

Zgromadzenie wierzycieli to najważniejszy organ postępowania.

Zgromadzenie wierzycieli to organ przewidziany zarówno w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, jak i upadłościowego. W zgromadzeniu wierzycieli mają prawo uczestniczyć wierzyciele, z prawem głosu, których wierzytelności zostały ujęte na liście wierzytelności. Ustawa zastrzega dla zgromadzenia wierzycieli szczególne kompetencje.

Wierzyciel może uczestniczyć w zgromadzeniu wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika. Profesjonalny pełnomocnik, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może stanowić istotną pomoc w efektywnym wykorzystaniu instrumentów jakie przewiduje prawo upadłościowe.

Łącząc biznes z prawem pomagamy.